Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

V.V. Rijsoord heeft een vertouwenscontactpersoon aangesteld die aanspreekpunt is voor leden en andere betrokkenen bij incidenten op het gebied van wangedrag, seksuele intimidatie en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt.

De vertrouwenscontactpersoon kan rechtstreeks benaderd worden en heeft als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig wordt contact gelegd met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. De vertrouwenscontactpersoon behandelt de verkregen informatie strikt vertrouwelijk, met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico’s voor derden dreigt. De vertrouwenspersoon maakt (indien de aard van de melding hierom vraagt) anoniem melding van een incident aan de voorzitter en bespreekt eventuele vervolgacties. Elke vervolgactie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Mochten er zaken zijn, die je wil bespreken of aanhangig maken, dan kun je contact opnemen met Ardi:

Ardi Huizer

06 – 51 39 52 80

vertrouwenscontactpersoon@vv-rijsoord.nl