Algemene Leden Vergadering

ALV op 11 november om 19.30 uur

RIJSOORD – Graag nodigen wij de leden van V.V. Rijsoord uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 11 november om 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen verslag vergadering 28 januari 2021
3. Afmeldingen
4. Ingekomen en uitgaande stukken
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Mededelingen
7. Jaarverslag en financieel jaarverslag

PAUZE

8. Vaststelling contributie 2023-2024
9. Vaststelling begroting 2022-2023
10. Presentatie beleid op hoofdlijnen
11. Bestuursverkiezing
-> Technische zaken – Emo van Dijk – (herkiesbaar)
(Tegen)kandidaten voor deze functie kunnen schriftelijk door 3 leden tot een half uur voor de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris via secretaris@vv-rijsoord.nl.
12. Benoeming kascontrolecommissie 2022
13. Rondvraag
14. Sluiting

Graag aanmelden via secretaris@vv-rijsoord.nl. Via dit e-mail adres kunnen ook het jaarverslag en de financiële stukken opgevraagd worden. Deze worden op 7 november dan toegezonden per mail.